Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio

Photo: Ian Mitchell

Tara Minton Trio